แนะนำหลักสูตร Public Training

09/11/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล ชิ้นฟัก

17/11/2560
อาจารย์ฟาริดา เรืองไมตรี

24/11/2560-25/11/2560
ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

30/11/2560
ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

01/12/2560-02/12/2560
ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง และอาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ


Training Events

Training Presentation