Outside

ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรมประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี - ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการศึกษา การให้คำปรึกษา และจิตวิทยาคลินิก จากมหาวิทยาลัย แซนแฟรนซิสโก แคลิฟอร์เนีย
และมหาวิทยาลัยบอสตัน แมสเซสซูเสท สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งปัจจุบัน
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการศูนย์ให้ปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ที่ปรึกษาหน่วยงานเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
- นักจิตบำบัดประจำโรงพยาบาลสุขุมวิท
- ประธานชมรมหัวเราะแห่งประเทศไทย
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th