Outside

อาจารย์ธเนศ ช่วยภักดีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
1. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (GROUP DYNAMICS)
2. WALK RALLY (OD.)
3. การพัฒนาทีมงาน
4. การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม
ประวัติการเป็นวิทยากร
1. “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (AMT)” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10, ภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2. “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally : Leader Development Program” บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 รุ่น (เดือน ก.พ.-พ.ย.53)
3. “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally” บริษัท นิสสัน ปัตตานี จำกัด
4. “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally” บริษัท เอส.เอช.แอล พาราวู้ด จำกัด
5. “การบริการที่ประทับใจเกินความคาดหวัง” ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 5 สาขาหาดใหญ่
6. “การสร้างทีม (Team Building)” บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด สาขาหาดใหญ่
7. “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ตามค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : CHAMP รุ่นที่ 4-15
8. “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally” บริษัท บุญชัยธุรกิจหาดใหญ่ จำกัด
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th