Outside

คุณสิตา หวังรชตะรุจ์หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
2. เทคนิคการแต่งหน้า
ประวัติการเป็นวิทยากร
1. วิทยากรอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพ” ให้กับพนักงาน AIS และบริษัทในเครือ
2. วิทยากรหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพ” ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3. วิทยากรหลักสูตร “แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ” ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. วิทยากรให้ความรู้เชิงสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ฯลฯ
5. วิทยากรหลักสูตร “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร” จำนวน 7 รุ่น ให้กับบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
6. วิทยากรหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ” จำนวน 2 รุ่น ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
7. บรรยายให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th