Year 2560

หลักสูตร “ความรู้ด้านกฎหมายสวัสดิการแรงงาน สำหรับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ”
ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องอบรมบริษัทฯ

 


โครงการ "การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
วิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนาฯ โรงเรียนเทศบาล 1 - 6"
ให้กับครูในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่

 


หลักสูตร "ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับงาน"
ให้กับสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลา


หลักสูตร “4 ธาตุในการสร้างแบรนด์”
บริษัท แบรนด์เอนี่ติง จำกัด (BRANDANYTHING CO., LTD.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล

 

 

หลักสูตร "การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro"
ให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป
ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


หลักสูตร “การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่่ 1
ให้กับบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ


 

หลักสูตร "การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building)"
ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี
ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี

 

 

หลักสูตร "การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานด้านความรับผิดชอบในสังคม (CSR)"
ให้กับ บริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ เชลท์นัท ฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

กิจกรรมพัฒนาทีมงานเสริมสร้างสายสัมพันธ์
ให้กับบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่