แนะนำหลักสูตร Public Training

29/09/2560-30/09/2560
ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง

09/11/2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล ชิ้นฟัก

17/11/2560
อาจารย์ฟาริดา เรืองไมตรี

30/11/2560
ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง

01/12/2560-02/12/2560
ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง และอาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ


Training Events

Training Presentation