lnside

อาจารย์เธียรชัย พันธ์คงประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาธุรกิจเกษตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนา 5 ส. อย่างต่อเนื่อง , เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส.
2. การพัฒนางาน / การลดต้นทุนด้วยไคเซ็น
3. กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ หรือ QCC
4. การจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร
5. การพัฒนาความคิดด้วย Mind Map
ประวัติการเป็นวิทยากร
1. วิทยากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตร “5 ส. / ไคเซ็น / การพัฒนาระบบงาน (QCC) / การจัดการความรู้ (KM)”
2. หลักสูตร “Mind Mapping” บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
3. หลักสูตร “ไคเซ็น” สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 สงขลา
4. หลักสูตร “ไคเซ็นกับการพัฒนางาน” บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ด แอนด์ ลัมเบอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
5. หลักสูตร “5 ส. กับการพัฒนางาน” โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา
6. หลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส.” บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด(มหาชน)
7. หลักสูตร “การผลิตและการตลาดสินค้า OTOP” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา