lnside

อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพประวัติการศึกษา
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาการแนะแนว (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
1. จิตวิทยาการให้บริการ
2. การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
3. การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
4. Walk Rally เพื่อพัฒนาทีมงาน
5. การเป็นวิทยากรฝึกอบรม
6. การประสานงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ประวัติการเป็นวิทยากร
1. “จิตวิทยาการจูงใจมวลชน” สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง
2. “จิตวิทยาในการสอนงาน” วิทยุการบินจังหวัดสงขลา
3. “จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม” องค์การโทรศัพท์ จังหวัดตรังและจังหวัดนครศรีธรรมราช
4. “จิตวิทยาการให้บริการ” บริษัท สโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
5. “การเป็นวิทยากรฝึกอบรม” บริษัท สโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
6. “เทคนิคการสอนงาน” บริษัท สโรรักษ์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ
7. “เทคนิคการสอนงาน” บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด และบริษัทในเครือ
8. “Walk Rally เพื่อพัฒนาทีมงาน” บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด และบริษัทในเครือ
9. “Walk Rally เพื่อพัฒนาทีมงาน” บริษัท คาโนด์ เมทัล บ๊อกซ์ จำกัด
10. “การบริการเหนือความคาดหวัง” ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขต 5 หาดใหญ่
11. “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally” บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) 10 รุ่น
12. “หัวหน้างานมืออาชีพ” บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 7 รุ่น
13. “การพัฒนาคน พัฒนางาน สู่ประสิทธิภาพขององค์กร” บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)