lnside

อาจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยงประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย Doctor of Philosophy (Psychology), Universiti Utara Malaysia
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
1. จิตวิทยาการให้บริการ
2. จิตวิทยาการจัดการ
3. จิตวิทยาการบังคับบัญชา
4. การพัฒนาทีมงาน
5. เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”
6. ศิลปะการนำเสนอและเทคนิคการรายงาน”
7. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
8. การพูด/ การเป็นพิธีกร
9. เลขานุการมืออาชีพ
ประวัติการเป็นวิทยากร
หน่วยงานภาคเอกชน :
1. “การพัฒนางานเพื่อประสิทธิผลองค์กร : การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 รุ่น
2. “เทคนิคการติดต่อสื่อสารข้ามสายงานเพื่อประสิทธิภาพ” บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด จำนวน 2 รุ่น
3. “หัวหน้างานมืออาชีพ : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 รุ่น
4. “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” โรงแรมเจบี หาดใหญ่
5. “ศิลปะการนำเสนอและเทคนิคการรายงาน” บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ด จำกัด
6. “เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
7. “จิตวิทยาการจัดการ” บริษัท เซฟสกิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
หน่วยงานภาครัฐ :
1. “การพัฒนาทักษะและประสบการณ์เลขานุการ”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2. “การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการพูดเพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร”ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. “ภาวะผู้นำและการปรับตัวของผู้นำนักศึกษา” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน”สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
5. “เลขานุการกับการพัฒนางาน” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. “จิตวิทยาของผู้ให้บริการ” สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
หน่วยงานการศึกษา :
1.“การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สมศ.” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. “จิตวิทยาในการบริหารงาน” โครงการพัฒนาผู้บริหารใหม่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3. “การสื่อสารในที่สาธารณะ” โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่สากล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. “การสร้างทีมงานและการสื่อสารในองค์กร” โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา