lnside

อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแขประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
1. เทคนิคการสื่อสาร
2. การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
3. การบริหารจัดการวิทยุชุมชน

ประวัติการเป็นวิทยากร
- หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร การใช้เครื่องมือและเทคนิคการจัดรายการวิทยุ
- เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา
- วิทยากรบรรยายในโครงการ “พัฒนาทักษะการวินิจสาร” โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต
- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ (เครือข่ายวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง)
- การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th