lnside

อาจารย์อังศนา ณ สงขลาประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
1. การพูดและการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. ภาษาเขมร
3. วรรณกรรม และการพิสูจน์อักษร
ประวัติการเป็นวิทยากร
- วิทยากร “เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
- เสน่ห์และความงามของภาษาไทยในหนังสือ บทกวี และเสียงเพลง ในงาน “ห้าทศวรรษของการพัฒนาการศึกษา
และการสอนภาษาไทยชายแดนใต้” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- อบรมนักเขียนน้อย โครงการพัฒนาผู้นำนักเรียนเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ “เยาวชนชายแดนใต้รักท้องถิ่น รุ่นรวมดาว”
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง
- การพัฒนาบุคลิกภาพโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่สากล รุ่นที่ 1 ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- วิทยากรแนะแนวเทคนิคการสัมภาษณ์งาน โครงการ Career Camp ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- วิทยากร “มหกรรมภาพถ่ายชายแดนใต้” มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th