Outside

พระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ (ทองไฝ)ประวัติการศึกษา
- นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
- ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
- ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ
- ปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดควนกาหลง -ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์จังหวัดสตูล - พระจริยานิเทศจังหวัดสตูล
- พระวิทยากรบรรยายธรรมในเรือนจำ จังหวัดสตูล, ที่ปรึกษาพุทธสมาคมจังหวัดสตูล
- ประธานเครือข่ายพระอาสาพัฒนาสังคมคุณธรรม ภาคใต้, เลขานุการพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๒ ภาค ๑๘
- ประธานพระธรรมทูตจังหวัด, รองประธานพระนักเทศน์คณะสงฆ์หนใต้ รุ่นที่ ๓
- หัวหน้าศูนย์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสตูล, พระนักเผยแผ่จังหวัดสตูล
- กรรมการสถานศึกษา ๗ โรงเรียน และ ๑ วิทยาลัย, อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจักรวิทยา
- ผู้ดำเนินรายการวิทยุ สว่างใจ, ประทีปธรรม, ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- เป็นรองประธานเครือข่ายพระธรรมฑูตอาสา จังหวัดสตูล
ความชำนาญเฉพาะด้าน
การอบรม การบรรยาย การเทศนา การใช้คอมพิวเตอร์
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th