Outside

อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์-ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
หลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
- ศิลปะการสื่อสารเพื่อความพึงพอใจ
- ศิลปะการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ฟัง
- เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
- เทคนิคการเจรจาต่อรอง
- การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ
- การเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Train the Trainer)
- การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- กระบวนการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย
- การเขียนหนังสือราชการและหนังสือตอบโต้
- ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
- ภาษาและวัฒนธรรมไทย
- ฯลฯ
ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาและวิทยากร
- ที่ปรึกษาการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตร “การบริการที่ประทับใจ” แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น การบินไทย
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย เทศบาลนครปากเกร็ด การประปานครหลวง ฯลฯ
- วิทยากรฝึกปฏิบัติทักษะที่สำคัญในการทำงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริการ และทักษะการทำงานเป็นทีม
- วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อวิชา กลยุทธ์การบริหารจัดการฝึกอบรมและกระบวนการจัดฝึกอบรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(ปี 2548-2550)
- วิทยากรบรรยายพิเศษวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้นำและการสื่อสารที่สร้างสรรค์สำหรับผู้นำแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปี (ปี 2553-ปัจจุบัน)
- วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำและการสื่อสารที่สร้างสรรค์สำหรับผู้นำ” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(ปี 2553-ปัจจุบัน)
- วิทยากรฝึกทักษะความเป็นไทยแก่เยาวชนและทักษะการถ่ายทอดความเป็นไทย ของสำนักงานวัฒนธรรมไทย กระทรวงวัฒนธรรม
- วิทยากรรายการวิทยุให้ความรู้เพื่อการการพัฒนาบุคลิกภาพ
- วิทยากรประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”
- วิทยากรฝึกทักษะ “การเป็นวิทยากรมืออาชีพและเทคนิคการนำเสนอ” ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th