Outside

ดร.ชวลิต หมื่นนุช์ประวัติการศึกษา
- น.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการว่าความ สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 29
- Certificate from Coventry International English Studies Centre, England
- M.Sc. (Community College Teaching), Pittsburg State University, USA.
- Ph.D. (Development Administration), NIDA.
- Post Doctoral Studies, “The Higher Education Management Program”, The University of Oxford and The University of Warwick,
UK. “Executive Leadership”, Washington State University, USA.
ผลงานทางวิชาการ
1. “พระมหากษัตริย์ของคนไทย”. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2, 2524.
2. “พัฒนาการการเมืองและการปกครองของไทย” เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสังคมและการปกครองของไทย ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2528.
3. “การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร” เอกสารประกอบการบรรยายวิชาสังคมและการปกครองของไทย ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2528.
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมไทย”. วารสารรามคำแหง. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (เมษายน - มิถุนายน 2529).
5. “ปัญหาสิ่งแวดล้อมในไทย : แนวทางการแก้ไขในระดับนโยบาย”. CHULALONGKORN REVIEW. ปีที่ 5 ฉบับที่ 18
(มกราคม - มีนาคม 2536).
6. “อิทธิพลและผลกระทบความเป็นเมือง : แนวทางแก้ไขควบคุมระดับนโยบาย” CHULALONGKORN REVIEW. ปีที่ 5 ฉบับที่ 19
(เมษายน - มิถุนายน 2536).
7. “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยกับการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย”.
จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ฉบับพิเศษ ปีที่ 4 (พฤศจิกายน 2537).
8. “ทำอย่างไรระบบราชการจึงจะเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ”. เอกสารประกอบการบรรยาย ระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2538.
9. “ครูในยุคโลกาภิวัตน์” (เขียนร่วมกับภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์)
เอกสารประกอบการสัมมนาประจำปีของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย. 2538.
10. “การพัฒนาบุคคลให้มีสมรรถภาพสูงสุด: ปัญหาและประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับผู้บริหาร”
เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (2538).
11. “การประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากร” เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาการบริหารโรงพยาบาล
โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2538 - ปัจจุบัน).
12. “การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันและอนาคต”. (เขียนร่วมกับภราดา ดร.วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์)
เอกสารประกอบการสัมมนาประจำปีของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย. 2539.
13. “ภาวะผู้นำและความสามัคคี” เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาหัวหน้างานนำสมัย มหาวิทยาลัยมหิดล (21 - 25 พฤษภาคม 2539).
14. “การสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน” เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาหัวหน้างานนำสมัย มหาวิทยาลัยมหิดล
(21 - 25 พฤษภาคม 2539).
15. “ศิลปการเป็นผู้นำ” เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16 ณ โรงแรม คำแสด ริเวอร์แคว
รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (4 - 7 มิถุนายน 2539).
16. “ประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประเทศ” ABACA PROFILE. (กันยายน - ตุลาคม 2539).
17. “การบริหารที่มีประสิทธิภาพ : ปัจจุบันและอนาคต” เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร นักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (1 เมษายน 2541).
18. “วงจรความคิดในการบริหาร” เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
(2541, 2542).
19. “ชุมชนสัมพันธ์กับการบริหารโรงเรียน”
เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (2541, 2542).
20. “การบริหารอาคารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”
เอกสารประกอบการบรรยายการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (2541, 2542).
21. “ยุทธวิธีพัฒนาการบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า” เอกสารประกอบการบรรยาย
การฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการเขตโทรศัพท์ภาคเหนือที่ 4 องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ณ เขตโทรศัพท์ภาคเหนือที่ 4
จังหวัดเพชรบูรณ์ (23 กรกฎาคม 2541).
22. "การสร้างและการจัดการวัฒนธรรมองค์" เอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้บริหารบริษัทต่าง ๆ เมื่อ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2543
ณ โรงแรมอมารีเอเทรียม และผู้บริหาร Evergreen Laurel Hotel เมื่อวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2543
23. "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีกรมศุลกากร" เอกสารประกอบการสัมมนาข้าราชการระดับหัวหน้าฝ่ายกรมศุลกากร เมื่อ 19 กันยายน2543
ฯลฯ
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th