Outside

อาจารย์พรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญ
1. 5 เคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (5 Secrets to enhancing quality services)
2. บริการอย่างมืออาชีพ "ภูมิใจที่ได้บริการ" (Passion for service excellence)
3. สร้างรัก สร้างวัฒนธรรมให้องค์กร (Service Culture)
4. บุคลิกภาพเพื่องานบริการ (Cultivate Character for good service)
5. ผู้นำที่งามสง่า (Charisma Leadership)
6. มารยาทในการเข้าสังคม (Social Etiquette)
7. การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coach for GROWTH)
8. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)-CRM
9. การสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking)
ประวัติการเป็นวิทยากร
- New Hire Training Program หลักสูตรสาหรับพนักงานใหม่ บริษัท AIS
- Service Excellent บรรยายให้พนักงานสานักงานงานบริการ AIS
- Service Excellent บรรยายให้พนักงานบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศ ไทยโครงการ We Care
- Service Excellent บรรยายให้พนักงานบริษัทอาคเนย์ประกันภัย
- Service Excellent บรรยายให้พนักงานบริษัทเทเวศน์ประกันภัย
- Service Excellent บรรยายให้พนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- Service Excellent บรรยายให้ข้าราชการสานักงานเขตดอนเมือง
- Service Excellent บรรยายให้พนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย
- Service Excellent บรรยายให้พนักงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ Sicco
- Service Excellent บรรยายให้ข้าราชการสวทช.
- Service Excellent บรรยายที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- บริการอย่างมีความสุข บรรยายให้กรมสวัสดิการทหารบก
- บริการด้วยรอยยิ้ม บรรยายให้กองทัพภาค 3
- การพูดในที่สาธารณะ บรรยายให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
- Service Excellent Organization บรรยายให้สถาบันมาตรวิทยา
- สร้างรัก สร้างวัฒนธรรมให้องค์กร บรรยายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทั้งองค์กร บรรยายให้คณะครูโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม
- ก้าวสู่ความสาเร็จของการบริหารลูกค้าด้วยกลยุทธ์ CRM
- บรรยายให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) จานวน 33 รุ่น
- การบริการจัดการอย่างมีคุณภาพ บรรยายให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- การเจรจาเพื่อเป็นผู้กากับดูแลมืออาชีพ
- บรรยายให้กรมสรรพากร ปี 2550 จานวน 15 รุ่น
- บรรยายให้กรมสรรพากร ปี 2551 จานวน 5 รุ่น
- บรรยายให้กรมสรรพากร ปี 2552 จานวน 15 รุ่น
- งามนอก - งามใน บรรยายให้กรมสรรพากรจังหวัดชลบุรี ปี 2555
- คนน่ารัก - ทีมน่ารัก บรรยายให้กรมสรรพากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2552
- การพัฒนาเจ้าหน้าที่สาหรับผู้ปฏิบัติงาน บรรยายให้กรมสรรพากร ปี 2552 จานวน 9 รุ่น
- การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ บรรยายให้กรมสรรพากร ปี 2553 จานวน 3 รุ่น
- เทคนิคการนาเสนอและเจรจา บรรยายให้กรมสรรพากร ปี 2553 จานวน 2 รุ่น
- การพัฒนานักฝึกอบรมมืออาชีพ บรรยายให้กรมสรรพากร ปี 2553 จานวน 1 รุ่น
- Customer Centricity บรรยายให้กรมสรรพากรภาค 7 ปี 2553 จานวน 11 รุ่น
- Service Culture บรรยายให้กรมสรรพากรภาค 7 ปี 2553 จานวน 11 รุ่น
- Service Plus บรรยายให้ปํญญธารา (CP ALL) เป็นวิทยากรประจา หลักสูตรผู้จัดการ
- การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้บริหาร บรรยายให้ปัญญธารา (CP ALL)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้ IMPACT เมืองทองธานี
- Krungsri Service Guideline for Staff Part 1
- บรรยายให้พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 20 รุ่น ปี 2553
- Krungsri Service Guideline for Manager Part 1
- บรรยายให้ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จานวน 8 รุ่น ปี 2553
- Krungsri Service Guideline for Security Part 1
- บรรยายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยธนาคารกรุง ศรีอยุธยาทั่วประเทศจานวน 8 รุ่น ปี 2553
- Krungsri Service Guideline for Staff Part 2
- บรรยายให้พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน 20 รุ่น ปี 2554
- Krungsri Service Guideline for Manager Part 2
- บรรยายให้ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จานวน 8 รุ่น ปี 2554
- Krungsri Service Guideline for Security Part 2
- บรรยายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยธนาคารกรุง ศรีอยุธยาทั่วประเทศจานวน 4 รุ่น ปี 2554
- Krungsri Service Signature บรรยายให้พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ปี 2555 – 2556
- Krungsri Service Signature บรรยายให้ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ ปี 2555 – 2556
- Customer Delight บรรยายให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- การบริการอย่างมีคุณภาพ บรรยายให้โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้บริษัทพฤษภา เรียวเอสเตท
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้บริษัท Major Development
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้บริษัท LPN
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้บริษัท Property Perfect
- การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้จัดการ บรรยายให้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้บริษัทตรวจสอบคุณภาพ (ISO)
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท ( 2555)
- วัฒนธรรมบริการ บรรยายให้บริษัท King power ทั้งระดับพนักงานและ ระดับ Supervisor
- วัฒนธรรมบริการ บรรยายให้บริษัท LPN Real Estate ทั้งระดับพนักงาน และผู้บริหาร
- การพัฒนาบุคลิกภาพ กรมสรรพากรจังหวัดสุรินทร์
- การพัฒนาบุคลิกภาพ บรรยายให้พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี
- บริการที่เป็นเลิศ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
- IRPC Born to be leadership ตอน Goal setting for LIFE & WORK
ผู้แต่งหนังสือ
ศิลปะการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า (Customer Delight)
" ทำไมคนเราต้องพยายามให้ภาพลักษณ์ภายนอกดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพบกันครั้งแรก ทั้งนี้ก็เพื่อว่า
ภาพประทับใจที่ดีในครั้งแรกจะมีผลสืบเนื่องไปถึงทัศนคติที่ดีในครั้งต่อๆไป "
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th