Outside

อาจารย์ชาญยุทธ ศรีแก้วประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี : นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระดับปริญญาโท : MA. Applied Communication Coventry University ประเทศอังกฤษ ประวัติการทำงาน
อยู่ในวงการช่างแต่งหน้ามากว่า 20 ปี เคยทำงานในตำแหน่ง Makeup Artist ให้กับเครื่องสำอางค์ ESTEE LAUDER และเคยร่วมทำ workshop กับเหล่าบรรดา Makeup Artists จากนานาประเทศ ปัจจุบันเป็นช่างแต่งหน้าอิสระอย่างเต็มตัว รับงานแต่งหน้าทั่วไป เช่น แต่งหน้างานโฆษณา แต่งหน้างานคอนเสิร์ตให้กับศิลปิน แต่งหน้าให้กับนิตยสาร และงาน Event ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรสอนการแต่งหน้าให้กับสถาบันต่างๆโดยการสอนจะครอบคลุม ทั้งการสอนแต่งหน้าอาชีพสาหรับบุคคลที่ี จะเตรียมตัวเป็นช่าง และสอนแต่งหน้าตัวเองสำหรับบุคคลทั่วไป
© 2016 สำนักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th