เปิดอบรม 15 หลักสูตร

“ เพื่อพัฒนาข้าราชการครู ”

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
2. อ.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล


1. ผศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูร
2. ผศ.ระวิ โอภิธากร


1. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
2. รศ.ดร.วัน เดชพิชัย
3. อ.นพพร เตชะภัทรกุล


1. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
2. อ.กอบกาญจน์ เพชรบางโกระ
3. อ. ณัฐชยา ฐานีสร


1. ผศ.ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
2. ผศ.ฐานันท์ ตั้งรุจิกุล


1. ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
2. อ.วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
3. อ.นบนอบ จิตสมบูรณ์


1. ผศ.จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
2. อ.วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์
3. อ.นบนอบ จิตสมบูรณ์


1. ผศ.มงคล มาลยารม
2. ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร


1. รศ.ดร.วัน เดชพิชัย
2. รศ.สุเทพ สันติวรานนท์
3. อ.กชมน สำกำปัง
4. ดร.นงนภัสส์ มากชูชิต


1. ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
2. ผศ.ศุภฤกษ์ ทองประยูร
3. รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์
4. อ.อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ


1. ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
2. รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
3. อ.ชิตพล เอกสายธาร


เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันอบรมไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยวิธีดังนี้
1. โอนผ่าน QR code
2. โอนเงิน บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ)”
เลขที่บัญชี 961-0-19083-9

พร้อมแจ้งการชำระเงินไปยังลิงค์ : tas.hu.ac.th/teacher/